Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Dokumentacje techniczne

 

Wykonujemy:

 • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji,
 • Oceny oddziaływania na środowisko, w tym raporty oddziaływania na środowisko,
 • Różnego rodzaju opinie i ekspertyzy.

 

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych)
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

 

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych

 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na:

 

- wykonanie urządzeń wodnych, np.:

 • budowli piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych,
 • kanałów i rowów,
 • zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych,
 • stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
 • obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • obiektów energetyki wodnej,
 • wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych,
 • stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
 • murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk,
 • stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

 

- szczególne korzystanie z wód, np.:

 • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 • korzystanie z wód do celów energetycznych,
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowychzawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

- odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha,

- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

- rolnicze wykorzystanie ścieków (w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód),

- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

- piętrzenie wody podziemnej,

- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,

- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.

Operat wodnoprawny

 

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat składa się z części opisowej oraz graficznej. 

 

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia ze wskazaniem jego siedziby i adresu,
 • przedstawienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 • wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • wskazanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
 • wskazania obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
 • przedstawienie planowanego okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

 

Część graficzna operatu powinna zawierać:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, dodatkowo powinien zawierać:

 • określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, dodatkowo powinien zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania,
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,
 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.