Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Badanie Ścieków

 

Analizy ścieków wykonujemy zgodnie z rozporządzeniami:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311).

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego (Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1988).

 

Do wykonywania analiz ścieków i osadów ściekowych zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, a także posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków.

W postaci ścieków odprowadzane są odpady substancji przemysłowych, żywnościowych a także fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych.

Regularnie przeprowadzane badania ścieków pozwalają na optymalizację pracy oczyszczalni i procesów technologicznych.