Usługi w zakresie
inżynierii Środowiska

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie pobierania próbek i analiz fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., które określa szczegółowe warunki organoleptyczne, fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

 

Przydatność wody do danego celu określa się oceniając rodzaj i stężenie zawartych w niej substancji. Badania wody mają charakter fizykochemiczny i biologiczny, natomiast ich zakres zależny jest od przeznaczenia wody. Badając wodę zupełnie nieznaną powinno się określić  wszystkie składniki, mogące mieć wpływ na jej jakość.

W badaniach kontrolnych natomiast (w wodzie znanej) oznacza się tylko te składniki, które mogą ulec zmianom.

 

W praktyce sanitarno-higienicznej rozróżnia się następujące zakresy badania wody:

 

 

Monitoring parametrów gr. A

Monitoring parametrów gr. A ma na celu ustalenie, czy woda nie wykazuje cech zanieczyszczenia. Stanowi podstawową, najczęściej wykonywaną analizę. Dotyczy wody pochodzącej z ujęcia powierzchniowego lub podziemnego. 

 

Zakres badań, wchodzących w skład monitoringu parametrów gr. A:

 

Badania fizyko-chemiczne:

 • pH,
 • przewodność elektryczna właściwa,
 • barwa,
 • mętność,
 • zapach,
 • smak,
 • żelazo ogólne,
 • jon amonowy,
 • azotyny,
 • glin.

 

Badanie mikrobiologiczne:

 • bakterie grupy coli,
 • Escherichia coli,
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.
Monitoring parametrów gr. B

Ma na celu określenie ogólnego składu fizyczno-chemicznego wody i ustalenie jej przydatności do celów wodociągowych. Powinien on być wykonywany minimum raz w roku lub według operatu wodnoprawnego (dotyczy Klientów Instytucjonalnych). Wykonanie monitoringu parametrów gr. B jest konieczne po wykonaniu ujęcia (np. studni głębinowej lub kopanej), ponieważ pokazuje pełny skład mikrobiologiczny wody lub ścieków.

Obejmuje badanie monitoringu parametrów gr. A oraz dodatkowe oznaczenia, tj.:

 

 • Enterokoki,
 • Clostridium perfringens,
 • akrylamid,
 • antymon,
 • arsen,
 • azotany,
 • benzen,
 • benzo(a)piren,
 • bor,
 • bromiany,
 • chlorek winylu,
 • chrom,
 • cyjanki,
 • 1,2-dichloroetan,
 • epichlorohydryna,
 • fluorki,
 • kadm,
 • miedź,
 • nikiel,
 • ołów,
 • pestycydy,
 • Σ pestycydów,
 • rtęć,
 • selen,
 • Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu,
 • Σ WWA,
 • Σ THM,
 • chlorki,
 • mangan,
 • siarczany,
 • sód,
 • utlenialność z KMnO4 /indeks nadmanganianowy/,
 • żelazo.